Cargo w transporcie międzynarodowym

Cargo należy do podstawowych ubezpieczeń przewożonego ładunku. W transporcie drogowym korzystne jest taki wybór ubezpieczenia, który zapewni ochronę towaru, ujętą w regulacje jednej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie dotyczy ładunku, przewożonego na podstawie dokumentacji. Może obejmować ryzyko wystąpienia szkody z powodu ryzyka:

– wystąpienia naturalnych zagrożeń – pożaru, huraganu, powodzi, obsunięcia ziemi, itp.

– udziału w wypadku drogowym,

– kradzieży, zaginięcia, oszustwa,

– zniszczenia towaru z przyczyn transportowych – stłuczenia, zniszczenia, porysowania, zamoczenia, itp.

Polisy ubezpieczeniowe

W transporcie międzynarodowym istnieją wzory polis transportowych, regulujących warunki ubezpieczenia, zgodnie z potrzebami, jakie zgłaszają strony procesu transportowego.

  1. Polisa jednostkowa – obejmuje ubezpieczenie określonego ładunku, na jednej trasie, przy użyciu konkretnego pojazdu i na wytypowanej wcześniej trasie. Mogą skorzystać z tej formy ubezpieczenia także osoby, które sporadycznie wykonują czynności transportowe.
  2. Polisa generalna – w ciągu roku kalendarzowego zostają objęte ubezpieczeniem wszystkie przesyłki. Towarzystwo ubezpieczeniowe, na żądanie stron ubezpieczonych, wystawia tzw. certyfikat ubezpieczeniowy.
  3. Polisa obrotowa – podobnie jak generalna obejmuje ubezpieczeniem wszystkie przesyłki na danej trasie. Składka obliczana jest na podstawie danych o wartości przesyłek, podawanych w ustalonym czasie. Dzięki uproszczonym formalnościom, koszty składki są korzystnie niższe.
  4. Polisa odpisowa – ubezpieczenie dotyczy hurtowego transportu jednorodnych przesyłek. Koszt każdy transportu zostaje odpisany od całości wartości ubezpieczenia.

Korzyści z ubezpieczenia ładunków

Ochronie ubezpieczeniowej podlegają wszystkie fazy procesu transportowego drogą lądową, tzn. przeładunek towarów, magazynowanie, rozładunek i załadunek. Umowa może zostać zawarta zarówno na jeden transport lub na czas wielu dostaw. Obejmuje poruszanie się pojazdem własnym lub innym, wynajętym na podstawie zawartej umowy.

Ubezpieczeniu podlegają koszty niwelowania szkód, w postaci czynności podejmowanych dla ratowania zagrożonych ładunków. Odszkodowanie dotyczy również usuwania pozostałości i utylizacja zniszczonych elementów. Umowa przewiduje opłacenie rzeczoznawcy, który dokona ekspertyzy powstałej szkody.

Wykupienie ubezpieczenia mienia Cargo stanowi gwarancję ochrony do całości wartości ładunku. Takiego zabezpieczenia nie zapewnia wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W razie powstałej szkody musi być udowodniona jego wina. Cargo wymaga jedynie dowodu na zaistnienie szkody. Natomiast posiadanie ubezpieczenia spedytora – OCS, zabezpiecza przed nieprawidłowo przeprowadzoną spedycją. Nie gwarantuje uzyskania odszkodowania za zniszczenie ładunku, za co odpowiada przewoźnik. Jednym słowem ubezpieczenie Cargo zabezpiecza przewoźnika od odpowiedzialności za szkody, opisane w artykule 17.2 Konwencji CMR.

Polisa Cargo jest korzystna finansowo, a zakres ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie, według potrzeb klientów. Istniejące rozszerzenia zapewniają wszechstronną ochronę.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *