Korzystne warunki ubezpieczenia OCP

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują przewoźnikom zróżnicowane warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Korzystne warunki ubezpieczenia OCP zawierają niezbędne rozszerzenia ubezpieczeniowe, uwzględniające specyfikę przewozów, dokonywanych przez daną firmę transportową. Pod uwagę brana jest także wysokość osiąganych przychodów z prowadzonej działalności.

Korzystne warunki ubezpieczenia, z punktu widzenia przewoźnika, zawierają, obok zakresu podstawowego, rozszerzenia warunków ubezpieczenia o szkody rzeczowe i dodatkowe koszty, wynikłe w czasie trwania pracy.

Co uwzględnia zakres podstawowy ubezpieczenia OCP?

Umowa ubezpieczeniowa przewiduje szereg niekonwencjonalnych zachowań kierowcy. Może on zaparkować pojazd poza parkingiem strzeżonym, a także pozostawić ładunek w samochodzie bez opieki, jeśli musi oddalić się na czas załatwienia formalności urzędowych, oczekiwania na rozładunek lub załadunek oraz na potrzeby osobiste, np. zjedzenie posiłku. Możliwe jest przekazanie obowiązku dostarczenia towaru podwykonawcy. W takiej sytuacji nie obowiązuje wpisywanie ubezpieczającego do listu przewozowego CMR. Podstawowe ubezpieczenie OCP uwzględnia niskie franszyzy redukcyjne, a także sumę gwarancyjną, pokrywającą ewentualne szkody, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Oferowanie sumy gwarancyjnej podnosi wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego. Dużym udogodnieniem jest zezwolenie na doubezpieczenie OCP, na podstawie artykułu 24, zawartym w Konwencji CMR.

Nowoczesną usługą, pożądana przez klientów, jest oferta ubezpieczenia OCP zarówno w ruchu krajowym, zagranicznym i kabotażowym, zawarta w postaci jednej polisy. O skuteczności towarzystwa ubezpieczeniowego świadczy szybkie tempo usuwania powstałych szkód.

Jakie są rozszerzenia w ubezpieczeniu OCP?

Zakres ubezpieczenia może być poszerzony o zwrot kosztów za szkody rzeczowe. Można ubiegać się o odszkodowanie za szkody, wynikłe z niedbalstwa kierowcy lub z działania zamierzonego, będących również skutkiem działań oszustów, którzy wykonują zlecenie przewoźnika.

Odszkodowania można dochodzić, gdy ładunek został omyłkowo wydany nieuprawnionej osobie. Odszkodowaniu podlegają towary, których zniszczenia dokonali uchodźcy i nielegalni imigranci – bez wiedzy kierowcy. Możliwe jest uzyskanie odszkodowania za skonfiskowane towary przez uprawnione do tego instytucje oraz za ładunki ADR.

Rozszerzenie polisy o dodatkowe koszty obejmuje opłacenie przez kierowcę czynności, polegających na oczyszczeniu gleby z substancji szkodliwych. Uwzględnia opóźnienia w dostarczeniu ładunku lub nieterminowe podstawienie pojazdu, przeznaczonego do załadunku. Podlegają rozszerzeniu działania na ubieganie się przez kierowcę należności za przewóz ładunku.

Brak opłaconej składki OCP

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się następnego dnia od zawarcia umowy, o ile nie zostaną wprowadzone inne warunki zawieranej umowy:

1. termin opłacenia składki został odroczony. Brak wpłaconej składki w określonym przez umowę terminie spowoduje zakończenie umowy. Ubezpieczyciel będzie żądał opłaty za okres, w którym przewoźnik był objęty usługą OCP.

2. Umowa rozpoczyna się, gdy zostanie opłacona składka. Brak opłacenia składki powoduje brak odpowiedzialności ubezpieczyciela za ewentualne szkody.

3. po podpisaniu umowy, następuje ratalna wpłata składek. Opóźnienia powodują wysłanie upomnienia z wezwaniem do zapłaty w ciągu 7. dni. Dopiero po tym czasie umowa zostanie wypowiedziana.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *