Specyfika działalności spedytora

Spedytor odpowiada za organizację transportu ładunków. Nie dysponuje własnymi pojazdami, ani nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego. W swojej pracy wykorzystuje możliwości giełd transportowych, opierając się na sprawdzonych klientach i pozyskując nowych. Spedytor zajmuje się również działalnością, którą można określić jako poradnictwo w kwestiach związanych z organizowaniem transportu. Do obowiązków spedycji należy pozyskiwanie przewoźników i podpisywanie z nimi umowy na dostarczenie ładunku. Wybór pojazdów, którymi dostarczony zostanie towar, również leży w zakresie obowiązków spedytora, który czuwa nad prawidłowym załadunkiem i rozładunkiem, a także wszystkimi czynnościami, związanymi z dostawą towaru. Bezpieczne świadczenia zapewnia zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Na czym polega OC spedytora?

Przepisy Kodeksu cywilnego zawierają uregulowania w zakresie odpowiedzialności cywilnej, dotyczące działalności spedytora.

  1. W ramach swojej pracy, spedytor ma obowiązek wysyłania i organizowanie odbioru przesyłki oraz do innych czynności, związanych z organizacją transportu. Może przystąpić do pełnienia swojej funkcji w swoim imieniu lub na zlecenie przewoźnika. Traktuje o działaniach spedycji art. 794 kodeksu cywilnego, w paragrafie 1.
  2. Artykuł 799 kodeksu cywilnego zwraca uwagę na ponoszenie przez spedytorów odpowiedzialności za działania przewoźników i współdziałających spedytorów pomocniczych. Nie stosuje się przepisu, jeśli spedytor nie działa samodzielnie i nie ma wpływu na dokonywane wybory.
  3. Jeśli spedytor wykonuje samodzielnie dostarczenie ładunku, łączy obowiązki spedytora i przewoźnika. Uregulowania tej sytuacji zawiera artykuł 800 kodeksu cywilnego.
  4. Przepisy regulujące odpowiedzialność cywilną spedytora znajdują się w artykule 355. oraz 429 kodeksu cywilnego. Spedytor powierzający czynności transportowe, odpowiada za szkody wyrządzone przez wykonawcę tych czynności. Wyjątkiem jest powierzenie działalności firmie, zajmującej się zawodowo transportem ładunków. Od odpowiedzialności zwalnia także niemożność wyboru i bezpośredniego wpływania na losy transportowanych ładunków. Przy wykonywaniu pracy spedytor zobowiązany jest do zachowania staranności. Jego powinnością jest zastosowanie się do zaleceń przewoźnika, które zostaną ujęte w umowie. W działalności polegać na sprawdzonych i godnych zaufania przewoźnikach i innych spedytorach, posiadających odpowiednie dokumenty i wywiązujących się terminowo oraz rzetelnie z powierzonych obowiązków.

Odpowiedzialność za szkody, powstałe w czasie transportu ładunków ponosi spedytor, któremu udowodniono niestaranne podejście do zawartej umowy. Brak zachowania staranności może polegać na złym wyborze pojazdu do przewożenia określonego ładunku lub braku ubezpieczenia. Spedytor odpowiada za wybór właściwego przewoźnika i podwykonawcy.

W sytuacji, w której spedytor wywiązał się ze swoich obowiązków z zachowaniem staranności, nie ponosi odpowiedzialności za szkody w czasie dokonywanego transportu.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *